Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MURANOTEKA.PL

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego MURANOTEKA dostępnego pod adresem www.muranoteka.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
 1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Konto – aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu a także załadowanych do Serwisu przez Użytkownika Zdjęciach.
 3. Newsletter – usługa polegająca na przekazywaniu przez Stowarzyszenie Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o Stowarzyszeniu oraz o jego działalności.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: www.muranoteka.pl. Serwis jest platformą internetową, której celem jest zbieranie i prezentowanie Zdjęć celem prezentacji dzielnicy Muranów, jej historii i codziennego życia w różnych okresach historycznych.
 6. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).
 7. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników, w szczególności możliwość oglądania Zdjęć i treści publikowanych w Serwisie, załadowywania Zdjęć do Serwisu, prowadzenie Konta Użytkownika, wysyłanie Newslettera.
 8. Usługodawca lub Stowarzyszenie – STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH STACJA MURANÓW z siedzibą w Warszawie (00-159) przy ul. Andersa 21/17, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000363445 prowadzonym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252516846, REGON: 142572440.
 9. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami).
 10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów i Usług udostępnionych w Serwisie.
 11. Zaawansowane korzystanie – dokonanie rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie (korzystanie z Konta); Zaawansowane korzystanie obejmuje także czynność wgrywania Zdjęć do Serwisu bez dokonania rejestracji, dokonywania logowania i posiadania Konta.
 12. Zdjęcia – zdjęcia prezentujące dzielnicę Muranów m. st. Warszawy, będące przedmiotem praw autorskich Usługodawcy lub załadowane do Serwisu przez Użytkowników, do których Użytkownicy przekażą Usługodawcy licencję na korzystanie.
 13. Zwykłe korzystanie – korzystanie z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania, a także bez zakładania Konta oraz bez wgrywania Zdjęć do Serwisu.

 

Akceptacja Regulaminu
§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 3. Regulamin został sporządzony i obowiązuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muranoteka.pl/regulamin.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Korzystanie z niektórych Usług (takich jak załadowanie Zdjęcia do Serwisu, założenie i posiadanie Konta) wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w stosownych formularzach. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Serwis, tj. załadowania Zdjęcia do Serwisu lub założenia i posiadania Konta wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności będącej częścią niniejszego Regulaminu oraz w zakresie i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, w szczególności w art. 23 Uodo oraz art. 16-22 Uśude.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy KC, Uśude, Uodo, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. poz. 827) oraz innych stosownych aktów prawnych.

 

Serwis i Usługi
§ 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest promocja i podejmowanie działań na rzecz rozwoju dzielnicy Muranów. Celem Serwisu jest zgromadzenie materiałów dotyczących historii, architektury, dziedzictwa kulturalnego i codziennego życia dzielnicy Muranów w różnych okresach historycznych i ich bezpłatne zaprezentowanie Użytkownikom. W tym celu Serwis świadczy Usługi informacyjne i promocyjne dotyczące dzielnicy Muranów, w tym prezentuje Zdjęcia w celach informacyjnych i edukacyjnych.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne. Z tytułu świadczenia Usług Stowarzyszenie nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia. Stowarzyszenie zastrzega, że prowadzenie i obsługa Serwisu realizowane są poza działalnością gospodarczą prowadzoną przez Stowarzyszenie.
 3. Serwis świadczy następujące Usługi:
 1. prezentacja Zdjęć,
 2. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym,
 3. możliwość załadowywania i prezentacji Zdjęć w Serwisie przez Użytkowników po udzieleniu przez Użytkowników licencji na rzecz Usługodawcy,
 4. prowadzenie Konta Użytkownika,
 5. Newsletter.
 1. Niektóre funkcjonalności Serwisu dostępne są jedynie dla Użytkowników posiadających Konto.


Rejestracja i prowadzenie Konta, zawarcie i rozwiązanie umowy 
o świadczenie Usług drogą elektroniczną

§ 4

 1. Użytkownicy mają możliwość:
 1. korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania (Zwykłe korzystanie), lub
 2. dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie (Zaawansowane korzystanie).
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w ramach Zwykłego korzystania jest zawarta na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w ramach Zaawansowanego korzystania, jest zawarta od momentu dokonania rejestracji w Serwisie bądź od momentu wgrania Zdjęcia do Serwisu bez dokonywania rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w ramach Zwykłego korzystania rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w ramach Zaawansowanego korzystania może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@stacjamuranow.pl.
 5. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z Usług.
 6. Użytkownik powinien przy rejestracji i zakładaniu Konta, a także podczas wgrywania Zdjęć posługiwać się prawdziwymi danymi.
 7. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail, wiadomość potwierdzającą rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje.
 8. Po rejestracji dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na śledzenie historii czynności Użytkownika dokonanych w Serwisie oraz historii korzystania z Usług, a także załadowane przez Użytkownika do Serwisu Zdjęcia.
 9. Wgranie Zdjęcia do Serwisu bez dokonywania rejestracji następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza Zdjęcia, danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres e-mail.
 10. W przypadku rozwiązania umowy w trybie opisanym w niniejszym paragrafie oraz w przypadku wcześniejszego wgrania Zdjęcia do Serwisu (niezależnie czy nastąpiło to wraz z rejestracją czy bez niej) pomimo dokonanego rozwiązania – w mocy pozostaje licencja opisana w § 5 na zasadach tam wskazanych.
 11. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu KC ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 12. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 13. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Andersa 13, [1] 00-159 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@stacjamuranow.pl. Wzór wskazanego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 14. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Zakazuje się korzystania z cudzych Kont oraz udostępniania Kont osobom trzecim.
 15. Użytkownik aktywując Konto może otrzymywać Newsletter na podany adres e-mail po uprzednim wyrażeniu na to zgody, co następuje przez zaznaczenie właściwego okienka.

 

Prawa własności intelektualnej, korzystanie z treści w Serwisie, licencja
§ 5

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Zdjęcia prezentowane w ramach Serwisu pochodzą bądź z zasobów własnych Usługodawcy bądź od Użytkowników. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Zdjęcia prezentowane w Serwisie były przedstawiane zgodnie ze stanem faktycznym, a także z poszanowaniem majątkowych i osobistych praw autorskich twórców Zdjęć. W przypadku gdyby prezentacja Zdjęć w Serwisie naruszała prawa autorskie twórcy lub innych podmiotów prawa, w szczególności Zdjęcia prezentowane byłyby bez jego zgody, Usługodawca prosi o kontakt na adres info@stacjamuranow.pl celem ich usunięcia bądź uzyskania na nie licencji / praw autorskich.
 3. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej. Zdjęcia zostały zagregowane, usystematyzowane i pogrupowane przez Stowarzyszenie według różnych kryteriów wskazanych w Serwisie. Zbiór Zdjęć w Serwisie stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402) i wszelkie prawa autorskie do wskazanego zbioru, a także ochrona wynikająca ze wskazanej ustawy przysługują Usługodawcy, który jest producentem bazy danych stanowiącej zbiór Zdjęć w rozumieniu wskazanej ustawy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania żadnych prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego dozwolonego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy oraz innych uprawnionych. W szczególności Stowarzyszenie podkreśla, że korzysta ze Zdjęć na podstawie licencji niewyłącznej, której zasady opisane są w stosownym oświadczeniu akceptowanym przez Użytkownika, przy wgrywaniu Zdjęcia do Serwisu oraz w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do nienaruszania osobistych i majątkowych praw autorskich do Zdjęć przysługujących uprawnionym podmiotom.
 5. Użytkownicy mają możliwość załadownia do Serwisu Zdjęć, które następnie będą prezentowane w Serwisie. Załadowując Zdjęcie do Serwisu Użytkownik oświadcza, że opublikowanie Zdjęcia w Serwisie nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw (w szczególności praw osobistych lub praw własności intelektualnej) Użytkownika lub osób trzecich, a także przyjmuje odpowiedzialność za publikację załadowanego przez Użytkownika zdjęcia w Serwisie.
 6. Z chwilą załadowania Zdjęcia do Serwisu Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnie licencji niewyłącznej na Zdjęcie na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666), a w szczególności obejmujących:
  1. publikowanie Zdjęcia,
  2. zwielokrotnienie i publikowane Zdjęcia w prasie, telewizji, Internecie (w szczególności na stronie internetowej www.muranoteka.pl) lub innych mediach elektronicznych i nieelektronicznych, a także zwielokrotnienie dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp. i wprowadzenie do obrotu, umieszczanie Zdjęć w publikacjach książkowych i albumach,
  3. utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu Zdjęcia w formie wydruków, a także na nośnikach optycznych, magnetycznych i innych cyfrowych; wprowadzenie do pamięci komputera (serwera), wyświetlenie, wystawienie, opublikowanie i wprowadzenie do sieci Internet oraz rozpowszechnienie w niej,
  4. wprowadzanie do obrotu utrwaleń Zdjęcia, w tym utrwaleń w formie plików komputerowych zachowanych w dowolnych formatach, upublicznienie lub rozpowszechnienie w dowolnym miejscu i czasie, udostępnianie utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie dowolnie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie i wystawianie Zdjęcia na wystawach, w konkursach,
  5. dokonywanie przeróbek Zdjęcia dowolną techniką analogową lub cyfrową oraz dowolnej zmiany formatu jego utrwaleń w formie pliku komputerowego,
  6. promowanie lub reklamowanie nośnika (czasopisma, płyty CD/DVD itd.), w którym Zdjęcia zostały zamieszczone,
  7. digitalizację Zdjęcia, w tym dokonywanie obróbki cyfrowej i montażu oraz dostosowywanie do formatów zgodnych z wykorzystaniem w ramach sieci Internet,
  8. wynajem, wydzierżawienie lub inną formę udostępnienia oryginałów lub egzemplarzy Zdjęcia - w tym egzemplarzy zdigitalizowanych - podmiotom trzecim, 
  9. korzystanie ze Zdjęcia, a w szczególności do używania go w toku działalności Stowarzyszenia.
 7. Usługodawca ma prawo udzielania sublicencji osobom trzecim na korzystanie ze Zdjęcia w zakresie licencji (w tym pól eksploatacji) opisanej w niniejszym Regulaminie.
 8. Licencja opisana w niniejszym Regulaminie udzielona jest na czas 5 lat poczynając od daty jej udzielenia, a po tym okresie przekształca się w licencję na czas nieoznaczony. Licencja opisana w niniejszym Regulaminie udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych.
 9. W okresie kiedy licencja będzie licencją na czas nieoznaczony, Użytkownik może ją wypowiedzieć z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres: ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@stacjamuranow.pl.
 10. Użytkownik nieodpłatnie udziela Usługodawcy także licencji do wykonywania praw zależnych do opracowań Zdjęcia, w tym prawo wprowadzania wszelkich zmian w Zdjęciu oraz dokonywania jego opracowań, a także upoważnia Usługodawcę do upoważnienia osób trzecich do wprowadzenia tych zmian lub dokonania tych opracowań.
 11. Załadowując Zdjęcie do Serwisu Użytkownik na zasadzie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie zezwala Usługodawcy na przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika utrwalonego na Zdjęciu i innych osób, których wizerunek jest na tym zdjęciu utrwalony, przez Stowarzyszenie. Użytkownik nadto, załadowując Zdjęcie do Serwisu winien dysponować zgodą innych osób utrwalonych na Zdjęciu do przetwarzania, przechowywania i rozpowszechniania ich wizerunku i zgoda ta winna obejmować także możliwość upoważnienia Stowarzyszenia do przetwarzania, przechowywania i rozpowszechnienia wizerunku tych osób.
 12. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw autorskich do Zdjęcia, lub z tytułu praw osobistych (w tym praw do wizerunku) lub innych praw własności intelektualnej, skierowanych przeciwko Stowarzyszeniu, Użytkownik, który załadował to Zdjęcie do Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem wyjaśnienia okoliczności faktycznych będących podstawą sporu i wyrównać poniesioną przez Stowarzyszenie szkodę, a nadto zobowiązuje się zwolnić Stowarzyszenie z odpowiedzialności za roszczenia podnoszone przez osoby trzecie.

 

Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

§ 6

 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 4. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Usługodawca jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 6. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabrania się ładowania Zdjęć:
 1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
 2. chronionych prawem autorskim nie przysługującym Użytkownikowi,
 3. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 4. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, płciową, etniczną, religijną itp.),
 5. naruszających dobra osobiste innych osób,
 6. upowszechniających techniki łamania danych, wirusy,
 7. naruszających prawo do prywatności lub, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
 8. promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych.
 1. Zabrania się również Użytkownikom działalności polegającej na:
 1. naruszaniu praw autorskich do Zdjęć udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie,
 2. rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
 3. wykorzystywaniu danych osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu,
 4. naruszaniu praw innych osób do ochrony wizerunku,
 5. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
 6. promowaniu innych stron/serwisów internetowych i aplikacji.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych podmiotów.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.
 4. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

Warunki techniczne świadczenia Usług

§ 7

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 1. przeglądarka: Microsoft Edge, Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
 2. włączona obsługa Cookies i JavaScript,
 3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
  1. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki „cookies”. Działanie plików „cookies” określa Polityka Prywatności.

 

Zasady odpowiedzialności

§ 8

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie do Serwisu Zdjęć, do których Użytkownikowi nie przysługują prawa autorskie.
 2. Stowarzyszenie działa w zaufaniu do oświadczeń składanych przez Użytkownika przy wgrywaniu Zdjęć do Serwisu, nie ma technicznej ani prawnej możliwości weryfikacji czy są one prawdziwe i czy dany Użytkownik jest uprawniony do wgrania Zdjęcia i udzielenia Stowarzyszeniu licencji na zasadach wskazanych w odrębnym oświadczeniu oraz niniejszym Regulaminie. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie także do upoważnienia do korzystania z wizerunków utrwalonych na Zdjęciach.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym (w szczególności treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym w prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca, nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 6 ust. 6 lub 7 lub § 8 ust. 3 Usługodawca zastrzega możliwość zablokowania Konta danego Użytkownika oraz usunięcia wszelkich Zdjęć wgranych do Serwisu przez tego Użytkownika. Informacja o usunięciu Zdjęć może być dostępna dla innych Użytkowników.
 5. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej lub wskutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

Postępowanie reklamacyjne

§ 9

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@stacjamuranow.pl.
 2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

 

Prawo i jurysdykcja właściwa
§ 10

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

§ 11

 1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:
 1. poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej www.stacjamuranow.pl komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;
 2. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz następującego adresu e-mail Usługodawcy: info@stacjamuranow.pl.
 1. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:
 1. kierując pismo na adres korespondencyjny Stowarzyszenia: ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa;
 2. wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@stacjamuranow.pl;
 3. osobiście w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a.
 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:
 1. poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy;
 2. osobiście przez swojego przedstawiciela;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

§ 12

 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 17.09.2016 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników posiadających Konta także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.